چیتا پلاس | سامانه خرید و ارسال سفارشی کالا

Chita Baggage

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   نیویورک
🔸 مقصد:   تهران
📅  تاریخ پرواز:  4 ژانویه
📌  توضیحات:
ظرفیت حمل بارم 5 کیلوگرمه

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   سانفرانسیسکو
🔸 مقصد:   تهران
📅 تاریخ پرواز:  20 ژانویه
📌  توضیحات:
دارو به خاطر دردسرش قبول نمیکنم. بقیه کالاها اگه تو ایران ممنوع نباشه مشکلی نیست.

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   سیلیکن ولی
🔸 مقصد:   مشهد
📅 تاریخ پرواز:  آخر ژانویه
📌 توضیحات:

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   واشنگتن دی سی
🔸 مقصد:   شیراز
📅 تاریخ پرواز:  1 فوریه
📌 توضیحات:
همه چی میارم. محدودیت خاصی ندارم.

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   نیویورک
🔸 مقصد:   تهران
📅  تاریخ پرواز:  4 ژانویه
📌  توضیحات:
ظرفیت حمل بارم 5 کیلوگرمه

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   سانفرانسیسکو
🔸 مقصد:   تهران
📅 تاریخ پرواز:  20 ژانویه
📌  توضیحات:
دارو به خاطر دردسرش قبول نمیکنم. بقیه کالاها اگه تو ایران ممنوع نباشه مشکلی نیست.

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   سیلیکن ولی
🔸 مقصد:   مشهد
📅 تاریخ پرواز:  آخر ژانویه
📌 توضیحات:

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   سیلیکن ولی
🔸 مقصد:   مشهد
📅 تاریخ پرواز:  آخر ژانویه
📌 توضیحات:

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   نیویورک
🔸 مقصد:   تهران
📅  تاریخ پرواز:  4 ژانویه
📌  توضیحات:
ظرفیت حمل بارم 5 کیلوگرمه

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   سانفرانسیسکو
🔸 مقصد:   تهران
📅 تاریخ پرواز:  20 ژانویه
📌  توضیحات:
دارو به خاطر دردسرش قبول نمیکنم. بقیه کالاها اگه تو ایران ممنوع نباشه مشکلی نیست.

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   سیلیکن ولی
🔸 مقصد:   مشهد
📅 تاریخ پرواز:  آخر ژانویه
📌 توضیحات:

✈️ پرواز 121​

🔹  مبدا:   سیلیکن ولی
🔸 مقصد:   مشهد
📅 تاریخ پرواز:  آخر ژانویه
📌 توضیحات: